Coming Activities

Generalforsamling i NOCA 2018

18. April 2018
kl. 08.00 - 09.00  

Den 18. april 2018 kl. 08:00 

Vi har igen i år valgt at holde Generalforsamlingen tidligt om morgenen, således at vi kan nå både Generalforsamlingen og NOCAs Årsdag på samme dag. 

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vedhæftet følger i henhold til vedtægterne NOCAs Årsrapport for 2017 og Budget for 2018.

 

Kommentarer til dagsordenen:

Pkt. 6 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Pkt. 7 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og villige til genvalg:

 

Anne Sophie Bisbjerg Lee, Novozymes

Pia Irene Andreasen, PFA

Henrik Ryberg, Forsvaret

Thomas Kolber, Nets

Bestyrelsen foreslå genvalg af alle fire.

Som et led i de igangværende strategiske drøftelser om NOCAs fremtidige udvikling beder bestyrelsen om Generalforsamlingens accept af, at Thomas Kolber genvælges for endnu en periode, selvom han ifølge Vedtægternes § 6 burde udtræde efter at have haft sæde i bestyrelsen i tre valgperioder á to år.
Som suppleant foreslår bestyrelsen genvalg af Bente Høyer, HR Chef, Sygehus Lillebælt.

_

Hvis du selv er forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på Generalforsamlingen. På Generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt du har forslag til drøftelse på Generalforsamlingen under pkt. 5 skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

Vel mødt til Generalforsamlingen og forhåbentlig også Årsdagen.

Hvor og Hvornår
D.  18 april 2018
Kl 08.00 – 09.00
(Generalforsamlingen afholdes umiddelbart inden NOCAs Årsdag)

Fiolstræde 44
1171 København K

image001
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here