Kommende Aktiviteter

Videncafé hos CBS

05. marts 2015
kl. 11.30 - 16.00  

Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 11:30 – 16.00.

Program
Kl. 11.30 Sandwich frokost

Kl. 11.45 Velkomst v/ Per Geisler Hansen, NOCA

Selvledelse – konsekvenser for performance kultur, ansvar og stress

v/ Sara Louise Muhr, lektor Ph.D.

Selvledelse, fleksibilitet og balance har i de seneste år været i fokus i HR såvel som ledelsesdebatten. På de fleste arbejdspladser i dag tilbydes der fleksible arbejdsformer som et tilbud til medarbejderen for at opnå større medbestemmelse samt balance i sit arbejdsliv. Tanken om selvledelse går dermed væk fra en topstyret ledelsesform over imod én, hvor medarbejderen i meget højere grad selv bestemmer rammerne for deres arbejdsopgaver. Dette er med til at skabe større engagement og arbejdsglæde, hvilket er fremmende for performance kulturen – og de færreste medarbejdere vil af med denne nyvundne frihed. Men det har dog også vist sig, at dette individuelle ansvar også er stærkt medvirkende til et stigende stress og sygefravær. Dette oplæg vil diskutere, hvordan vi bedre kan forstå og navigere i dette spændingsfelt mellem frihed og struktur.

Arbejdsglæde og ambivalens i (viden)arbejde
v/ Didde Maria Humle, Ph.D.

Min forskning udspringer af en interesse for at studere, hvordan mennesker i det moderne arbejdsliv oplever og lever med det arbejde, de udfører og de organisationer, de er ansat i. Specielt sætter jeg fokus på betydningen af immaterielt og relationelt videnarbejde (f.eks. HR-konsulenter, skolelærere, psykologer osv.). Dette arbejde er ofte kendetegnet ved en tæt kontakt til mange forskellige mennesker, modsatrettede krav og forventninger og fordrer personligt engagement og involvering. Min forskning understreger dobbeltheden i relation til det daglige arbejde, som på den ene side er meningsfuldt og tilfredsstillende og på den anden side komplekst, krævende og potentielt stressende. Der knytter sig en række interessante ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger til denne type arbejde. Herunder vanskeligheder med at opnå konsensus om arbejdets betydning, mål, succeskriterier samt med at understøtte medarbejderne mulighed for at skabe en balance mellem arbejde og ikke-arbejde både mentalt og tidsmæssigt.

Virksomhedernes diversitetsarbejde mellem moralsk forpligtelse og forretningspotentiale
v/ Lotte Holck, Ph.D-Stipendiat

Diversitet i Danmark er fortsat et eksklusivt ledelsesprogram, som ofte er tilknyttet virksomhedernes CSR-politikker. Typisk anser danske virksomheder medarbejderdiversitet som et spørgsmål om forpligtelse og et socialt ansvar over for minoriteter snarere end en forretningsstrategi. I oplægges gives eksempler på amerikanske virksomheders forretningsstrategiske udbytte af et klart diversitetsfokus, og eksemplerne bruges som afsæt til en drøftelse af, hvordan danske virksomheder kan arbejde mere proaktivt med medarbejderdiversitet som forretningsstrategi. Dette indebærer bl.a. opgør med konsensuskultur og kollaborative HRM politikker, der gør det svært at inddrage medarbejdernes forskelle aktivt i arbejdet, samt fokus på social retfærdighed fremfor moralsk forpligtelse.

Kl. 13.00 Dialog i grupper med udgangspunkt i spørgsmål fra de tre første indlægsholdere. Deltagerne opdeles i grupper, der hver fokuserer på ét af de tre første indlæg. Herefter deles resultaterne af drøftelserne i plenum.

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30

Fra trivsel til kerneopgaven – hvorfor og hvordan?
v/ Mette Mogensen, adjunkt, Ph.D

Det er i offentlige organisationer obligatorisk og i andre organisationer god latin at have fokus på medarbejdernes trivsel ved at måle på den. Mange ressourcer bruges på at gennemføre surveys, ligesom mange timer går med at formulere indsatser og holde opfølgningsmøder. Arbejdet med medarbejdernes trivsel tages alvorligt, fordi det er afgørende for produktiviteten. Men nytter det noget? Med afsæt i to cases: Post Danmark og Kriminalforsorgen argumenteres for et alternativ: at sætte spot på kerneopgaven. I medarbejderes fotografier af ”en god arbejdsdag” illustreres, hvordan medarbejdernes trivsel er uadskilleligt fra dét at kunne gøre et godt stykke arbejde. En pointe som forskyder fokus for et decideret ”trivsels-arbejde” til i højere grad at se på den daglige organisering og koordinering af arbejdet. Et fokus-skift som samtidig udfordrer de HR-professionelle.

HRM mellem bureaukrati og professionalisering
v/ Frans Bévort, adjunkt, Ph.D

Vi ved fra Cranet-undersøgelsen 2014, at der sker en stadig større professionalisering af HR-udøvere i danske virksomheder. Samtidigt er det en oplevelse i feltet, at HRM ikke har det nemt i professionelle virksomheder som revisionsvirksomheder, advokatfirmaer, rådgivende ingeniører etc. Det viser sig, at det bidrag, som HR-professionelle kommer med, ikke nemt kan integreres i den virkelighed, som de professionelle ledere og medarbejdere fungerer i. Dette giver anledning til en refleksion over, hvilke grundlæggende (ofte bureaukratiske) antagelser, der gennemsyrer HRM, og sætter det faglige indhold af HR-professionelles arbejde til diskussion.

Kl. 15.15 Dialog i grupper med udgangspunkt i spørgsmål fra de to indlægsholdere. Deltagerne opdeles i grupper, der hver fokuserer på ét af de to indlæg. Herefter deles resultaterne af drøftelserne i plenum.

Kl. 16.00 Opsamling og afslutning

Hvornår og Hvor?
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 11.30 – 16.00.

CBS
Dalgas Have 15 – (lokale DSØ020)
2000 Frederiksberg

Lær mere her om ‘Learning and Development‘!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.