Om NOCA

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. marts 2002, og ændret på følgende generalforsamlinger: 27.03.03 – 01.04.04 – 26.04.06 – 28.04.08 – 22.04.10. – 11.04.13 – 26.04.2017 – 18.04.2018 – 09.09.21

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen er en uafhængig non-profit forening med navnet NOCA (Network of Corporate Academies). Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen skal medvirke til brobygning mellem forskning og praksis indenfor HR. Foreningen skal være et forum for vidensopsamling og -formidling samt erfaringsudveksling om emner, metoder og organisering af uddannelse, organisations-, personale- og lederudvikling, som er af strategisk betydning for medlemsvirksomhederne.

Foreningens formål fremmes f.eks. ved:

 • Indsamling og formidling af viden om udviklingen indenfor HR
 • Etablering og udvikling af kontakt med forskere og undervisere og uddannelsesinstitutioner
 • Arrangementer af møder, kurser, konferencer og studieture
 • Organisering af erfaringsudveksling og projektgrupper
 • Koordinering af konsortieprogrammer
 • Støtte til medlemmerne i udvikling og gennemførelse af virksomhedstilpassede udviklingsprogrammer

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver privat og offentlig virksomhed/organisation med interesse for foreningens virke og som aktivt virker efter formålet i det daglige.
Medlemsskab godkendes af bestyrelsen.

Efter indstilling fra et eller flere medlemmer kan bestyrelsen tildele æresmedlemskab af foreningen til enkeltpersoner eller organisationer, der har haft en afgørende og positiv indvirkning på NOCAs virke.

Et sådant medlemskab berettiger til deltagelse i NOCAs forskellige aktiviteter på lige fod med foreningens medlemmer. Æresmedlemmet har dog ikke stemmeret ved Generalforsamlinger etc.

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til foreningens sekretariat og med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4. Indmeldelsesgebyr og kontingent

Foreningens indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ved foreningens etablering er indmeldelsesgebyret fastsat til DKK 25.000 kr.

Årligt kontingent dækker endvidere medlemmets medlemskab i DSEB (tidligere FUHU).

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i april måned. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i henhold til § 3 optagne medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i henhold til § 3 optagne medlemmer, der var medlem pr. 1. januar i året for generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor vælges for et år ad gangen.

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftlig med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning og valg

Bestyrelsen består af 8 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer og 2 – 4 suppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan sidde i bestyrelsen i op til 3 valgperioder.

Bestyrelsen  konstituerer  sig  med  en  formand  og  næstformand.  Såfremt  et  bestyrelsesmedlem  udtræder  inden  for  en  valgperiode,  supplerer  bestyrelsen sig blandt de valgte suppleanter. Når suppleanter træder ind bestyrelsen, regnes deres  valgperiode fra den først kommende generalforsamling.

Fratræder et bestyrelsesmedlem sin medlemsorganisation udtræder vedkommende af bestyrelsen.

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg.

Såfremt et bestyrelsesmedlem af arbejdsmæssige eller personlige grunde forventes at være forhindret i deltagelse i bestyrelsesmøder og andet bestyrelsesarbejde i en periode op til et år – kan bestyrelsen bevillige den pågældende orlov i en sådan periode. De normale regler for valgperiode, genvalg og valgbarhed vil fortsat være gældende for det pågældende bestyrelsesmedlem. I bestyrelsesmedlemmets orlovsperiode vil bestyrelsen frit supplere sig med en af generalforsamlingens valgte suppleanter.

Fratræder et bestyrelsesmedlem sin medlemsorganisation og tager ansættelse i en anden medlemsorganisation vil det pågældende bestyrelsesmedlem kunne fortsætte sit arbejde i bestyrelsen indtil valgperiodens udløb.

Fratræder et bestyrelsesmed sin medlemsorganisation og tager ansættelse i en organisation, der ikke er medlem af NOCA, kan bestyrelsesmedlemmet fortsætte i bestyrelsen såfremt bestyrelsesmedlemmets nye arbejdsorganisation indenfor tre måneder er optaget som medlem af NOCA. Såfremt dette ikke er tilfældet udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen og af NOCA ved førstkommende generalforsamling.

De normale regler for valgperiode, genvalg og valgbarhed vil fortsat være gældende for det pågældende bestyrelsesmedlem.

§ 7. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Til støtte for bestyrelsens arbejde forestår sekretariatet det daglige arbejde i foreningen.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 8. Budget, regnskab og formueforhold

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og af ledelsen for NOCAs sekretariat.

Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Foreningens driftmidler skal med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Forenings formue kan i samråd med foreningens revisor anbringes i investeringer med en lav risikoprofil.

Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen lovligt har pådraget foreningen.

§ 9. Revision

Revision:
Foreningens regnskab revideres hvert år af det valgte revisionsselskab.

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede og at bogføringen er forsvarligt gennemført. Regnskabet forsynes med påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10. Tegning

Foreningen tegnes af to af følgende i forening: Sekretariatets leder, formanden og næstformanden. Ved disses forfald af en af de tre i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12. Ophør

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.

Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.

Ved ophør skal evt. overskud og formue anvendes til almennyttige formål i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.

 

 

Det siger vores medlemmer ...

 • Gennem NOCA har jeg fået et stærkt og relevant netværk i andre store virksomheder i Danmark. Her får jeg inspiration og sparring.

  Anne Bisbjerg Lee, Head of HR, LB forsikring

 • NOCA mestrer at skabe arrangementer, der rammer plet inden for HR og ledelse, og som belyser de spændende temaer på en perspektivfyldt, seriøs, skarpvinklet og praktisk anvendelig måde, der inddrager medlemmerne.

  NOCA er som det uundværlige vandhul på savannen, som alle dyrene søger til for at slukke tørsten.

  Henrik Holt Larsen, Professor Emeritus, CBS

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.