NOCA

Årsberetning

NOCAs Årsberetning 2013

Klik og download NOCAs Årsberetning 2013 som pdf

Klik og download NOCAs Årsberetning 2013 som pdf.

INDLEDNING
Året 2013 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværksmøder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2013 det 12. år i træk med en positiv udvikling og dermed endnu et godt år i NOCAs historie.

2013 I NOCA

MEDLEMSFORHOLD
NOCAs medlemskreds tæller nu 72 medlemsvirksomheder repræsenterende uddannelses- og forskningsinstitutioner såvel som offentlige- og private virksomheder. Indenfor disse 72 medlemsvirksomheder har vi registreret så mange enkeltpersoner, at NOCAnyt når ud til cirka 800 HR professionelle.

I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlemmer er med til at øge foreningens mangfoldighed ved, at ny viden og erfaringer bliver bragt i spil. I 2013 fik NOCA følgende nye medlemmer:

 • Erhvervsakademi Aarhus
 • CPH Business
 • Danmarks Radio
 • Nic Christiansen
 • SE
 • UCN
 • UKON
 • VIA UC

I 2014 har NOCA i første kvartal fået følgende nye medlemmer:

 • IBM
 • Københavns Kommune
 • Region Midtjylland
 • Nordea
 • FTF
 • Københavns Lufthavne

Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer til andre virksomheder. På den måde sikrer vi, at de organisationer, der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med.

I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling inden for de af medlemmerne definerede fagområder og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal understreges, at vi i NOCA er meget bevidste om at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. Vi håber derfor, at alle medlemsvirksomheder vil anbefale NOCA til virksomheder og organisationer, som de selv gerne ser som medlem af NOCA.

ARRANGEMENTER i 2013

I 2013 har der været afholdt et stort antal konferencer, NOCA møder og temamøder, alle med god deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmerne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som skaber værdi for dets medlemmer.

Møder
I 2013 har NOCA afholdt ca. 30 temagruppemøder. NOCA møderne er medvirkende til at sætte fokus på relevante temaer og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på disse møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således ønsker, at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA.

Således havde NOCA ved udgangen af 2013 følgende temagrupper:
1. Employer Branding
2. Global HR Forum
3. HR Partnere
4. HR og Sociale Medier
5. Organisationsdesign og Udvikling
6. Talentudvikling
7. Strategisk Kompetenceudvikling
8. Strategisk HR

Temagrupper mødes typisk fire gange årligt og temaerne defineres af deltagerne selv. Det er NOCAs medlemmer der lægger hus til møder og give et indblik i virksomhedens hverdag og HR relaterede udfordringer. På den måde får hele NOCAs netværk glæde af erfaringsudvekslingen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de virksomheder, der i årets løb har åbnet dørene for andre NOCA medlemmer

Også tak til de medlemmer, der i 2013 meldte sig til NOCAs Advisory Boards. Vi ser frem til i 2014 at arrangere en række meget spændende møder med jeres input.

Academy of Management
For 11. gang var NOCA arrangør af en tur til årets Academy of Management konference i USA. I 2013 gik turen til Orlando.
29 personer deltog i turen, der igen i år fik meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
NOCA tilfører konferencen et ekstra læringselement ved hver aften af gennemføre videndelingssessioner, der hjælper deltagerne med at fastholde og identificere læring fra en til tider uoverskuelig konference. Læringen og erfaringsudvekslingen er samtidig med til at knytte personlige relationer mellem deltagerne og netop dette er medvirkende til at mange vælger at deltage igen og igen.

Cranet Konferencen

I 2013 var NOCA for anden gang medarrangør af Cranet konferencen, i samarbejde med CBS og CBS Executive. Som medarrangør er NOCA glad for at kunne tilbyde medlemmerne et relevant forum for dialog om HR relaterede udfordringer og dilemmaer samt at bygge bro mellem forskning og praksis.
Cranet HRM konferencen tilbyder både input fra forskningens verden og spændende cases fra førende virksomheder og organisationer. Som forening sætter vi stor pris samarbejdet om Cranet konferencen, der siden 1989 har haft NOCAs mangeårige næstformand professor Henrik Holt Larsen som omdrejningspunkt og initiativtager. Vi glæder os over dette samarbejde og på den korte bane til dette års konference, der finder sted på CBS den 9. september.

Økonomi

Som annonceret på sidste års generalforsamling vil NOCA over en periode konsolidere sin egenkapital, så foreningen, såfremt det måtte blive nødvendigt – kan afvikles på betryggende vis ved at svare enhver sit. Overskuddet for 2013 blev på 207.000 kr. og bliver således overført til egenkapitalen.

2014 i NOCA

Ny mødestruktur
NOCA præsenterede i 2013 en ny hjemmeside og dette arbejde var en kærkommen anledning til at se vores mødestruktur efter i sømmene. Derfor har NOCA i 2014 fået ny mødestruktur.
Tidligere har alle mødetyper været ‘temagruppemøder’, men fremover er de opdelt i 2 kategorier: Funktionsgrupper og Temamøder.
Som en konsekvens af, at det er virksomhederne, der er medlem af NOCA vil det primære sigte være at virksomhederne får et direkte afkast af at være medlem af NOCA. Det er vigtigt for virksomhederne at den viden, der tilegnes gennem aktiviteterne kommer virksomheden til gode enten i form af refleksioner i virksomheden og forhåbentlig i form af nye initiativer og indsatsområder. Fælles for alle NOCAs aktiviteter er, at vi bringer aktuel forskning i spil ligesom vi skaber rum for videndeling og erfaringsudveksling.

Funktionsgrupperne:

Funktionsgrupperne er grupper for NOCA-medlemmer, der besidder en bestemt jobfunktion og ansvarsområde. Som en konsekvens af dette vil disse grupper i højere grad end de øvrige aktiviteter få karakter af personlige netværk, da det er de samme personer, der deltager.
• Strategisk HR (er eksklusivt for den strategisk ansvarlige for HR)
• Strategisk Kompetenceudvikling (er eksklusivt for den strategisk ansvarlige for kompetenceudvikling)
• HR Partnere (er for alle HR Partnere/HR Business Partnere)

Temamøderne:

Temamøderne er for alle NOCAs medlemmer og kan enten være enkeltstående møder eller en række møder indenfor et bestemt HR-relateret tema. De aktuelle temaer er:
• Organisationsdesign og Udvikling
• Talentudvikling
• Global HR Forum
• HR & Sociale Medier
• Employer Branding

Temamøderne skal altid være aktuelle og relevante temaer, hvor vi over tid vil lukke eksisterende og åbne for nye.

Udover disse møder har NOCA genindført Netværksmøder, som er enkeltstående møder med HR-emner, der har en bred appel til HR fagfolk.

I 2014 er NOCAs primære fokus på
• virksomhedens udbytte af NOCA, samt
• at styrke samspillet mellem forskning og praksis.
For at sikre, at medlemsvirksomhederne får endnu mere gavn af NOCA har vi i 2013 oprettet Advisory Boards for hver enkelt Funktionsgruppe og Temamøde. I en periode på 12 måneder hjælper disse sekretariatet med at planlægge årets kommende møder og sikre, at indholdet er i medlemmernes interesse.

Forskning og Praksis
Et af NOCAs særtegn og store styrke er koblingen mellem forskning og praksis. Det er foreningens ønske at begge parter får glæde og gavn af denne brobygning og derfor arbejder NOCA for at få flere uddannelsesinstitutioner som medlemmer, så forskningen i højere grad kan blive formidlet, og praktikerne kan give deres input til den kommende forskning.

Videncafé
I 2014 vil NOCA introducere Videncaféer. Videncaféerne vil blive afholdt i samarbejde med danske forskere, fra fx. universiteterne. Vi planlægger 2 årlige videncaféer. Til videncaféerne vil Universiteterne præsentere os for den nyeste forskning indenfor HR og ledelse. Videncaféerne skal sammen med NOCAs øvrige aktiviteter styrke samspillet mellem forskere og praktikere.

NOCA Study
Det er NOCAs ambition fremover at kunne involvere sig i relevante og interessante forskningsprojekter og undersøgelser, der kan gavne vores medlemmer. Således vil NOCA i 2014 igangsætte et Study, der skal kaste lys over og give konkrete anvisninger på, hvad der er best practice indenfor Corporate Academies. Det er vores håb, at anvisningerne i den endelige rapport vil være til inspiration for alle, der arbejder med ledelses- og kompetenceudvikling.
Dette Study udføres i tæt samarbejde med DSEB (tidligere FUHU) og DEA her i Danmark, ligesom vi har indledt samarbejde med samarbejdspartnere i udlandet for at sikre inspiration fra best in class virksomheder andre steder i verden.

ARRANGEMENTER I 2014

Cranet Konferencen 2014
Som sagt så gennemføres årets Cranet konference den 9. september. Årets konference har titlen ”HR’s eksistentielle dilemma: Kontrol eller tillid”. NOCAs medlemmer deltager igen i år til særlig NOCApris.

Academy of Management (AoM)
Årets tur til AoM går til Philadelphia, Pennsylvania.
Igen i år har NOCA inviteret til AoM og igen i år vil NOCA sætte en faglig og netværksorienteret dagsorden for denne kæmpestore konference, hvor forskere fra hele verden mødes og deler deres seneste forskning. Vi håber og regner med, at vi igen i år får stor tilslutning til turen, idet det er en unik måde at skabe nære relationer til kollegaer i andre organisationer og møde nogen af verdens førende forskere og guruer.
Årets konference finder sted i dagene fra den 1. til den 5. august. Da Philadelphia er en meget interessant by med spændende virksomheder og universiteter planlægger vi igen i år to ekstra NOCA-dage. Årets tur til AoM er fra d. 1. til d. 7. august.

Årsdag ”HR i dag – i morgen – og i overmorgen”
Umiddelbart efter Generalforsamlingen byder vi velkommen til NOCAs Årsdag 2014, der i år har fået temaet ”HR i dag – i morgen – og i overmorgen”.
Vi håber at se jer alle sammen i Mødesalen på 2. sal kl. 10.00.

SEKRETARIAT
NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. I 2014 består sekretariatet af direktør Per Geisler Hansen, kommunikationskonsulent Anna Garde og underdirektør George Greibe på deltid.
Tak til sekretariatet for en stor indsats for foreningens medlemmer og et godt samarbejde med bestyrelsen.

UDFORDRINGER I 2014
NOCA er generelt en sund forening i vækst.
Sekretariatet har i 2013 og begyndelsen af 2014 lagt en del arbejde i at sikre, at de nuværende medlemsvirksomheder udbreder kendskabet til NOCA i deres egen organisation. Ligeledes har sekretariatet gjort et stort arbejde for at udvide medlemskredsen. Derfor må I som medlemmer gerne anbefale NOCA til organisationer, som kunne finde NOCA interessant og som I selv kunne tænke jer at se som medlemmer af NOCA.
Det er ikke et mål i sig selv at være mange medlemmer, men da årskontingentet er den eneste indtægt i foreningen, vil den have gavn af at udvide medlemskredsen. De øgede indtægter fra en større medlemskreds vil dels gå til dels flere og ny aktiviteter, dels, at konsolidere NOCAs egenkapital, så vi over de kommende år når vores mål på 1.250.000 kr. mod en egenkapital på 846.000 kr. i 2013.

AFSLUTNING

Klik og download NOCAs Årsberetning 2013 som pdf

Klik og download NOCAs Årsberetning 2013 som pdf.

Det er med glæde, at jeg for anden gang aflægger denne beretning, da jeg er sikker på, at foreningen er i god gænge og på vej mod nye mål. NOCA er imidlertid ikke noget uden medlemmerne og jeg håber derfor at medlemmerne fortsat vil være med til at sætte dagsordenen i NOCA, definere de aktiviteter, som vi skal beskæftige os med. m

Med ønsket om et godt og udbytterigt 2014 for alle NOCAs medlemmer!

De bedste hilsner

Lars Malmberg

Download NOCAs Årsberetning 2013 som pdf her