Kommende Aktiviteter

Generalforsamling i NOCA 2019

30. april 2019
kl. 08.00 - 08.50  CET

Vi holder fast i traditionen med at afholde generalforsamlingen morgenen før NOCAs Årsdag. Vi håber, at du har mulighed for at deltage i Generalforsamlingen, og at du tillige har mulighed for at deltage i NOCAs Årsdag, der starter samme sted kl. 9.00. Konferencen har i år overskriften ”The Changing workforce” og bemærk, at deltagelse på Årsdagen forudsætter tilmelding på websiden, hvor du også kan se programmet.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

NOCAs Budget 2019 >

NOCAs Regnskab 2018 >

Bestyrelsesmedlem i NOCA >

Kommentarerer til dagsordenen:

Pkt. 5

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§4 stk. 1: Foreningens indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ved foreningens etablering er indmeldelsesgebyret fastsat til DKK 25.000 kr.

Foreslås ændret til:

 • Foreningens indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ved foreningens etablering er indmeldelsesgebyret fastsat til DKK 25.000 kr. og kontingentet til DKK 32.500 kr. ekskl. Moms.

  NGO’er dvs. ikke-offentlige eller ikke-profitmaksimerende organisationer, for eksempel velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer, kan anmode om at få reduceret deres årlige kontingent med 50%. Anmodninger herom behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.

§7 stk. 1: Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Til støtte for bestyrelsens arbejde forestår sekretariatet det daglige arbejde i foreningen.

Foreslås ændret til:

 • Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Til støtte for bestyrelsens arbejde forestår sekretariatet det daglige arbejde i foreningen. Sekretariatet daglige drift ledes af Netværkschefen, Head of NOCA. 

§7 stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Foreslås ændret til:

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesarbejdet tager afsæt i NOCAs raison d’etre, samt dokumentet ’Bestyrelsesmedlem i NOCA’ som beskriver forventningerne til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Pkt. 6

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.

Pkt. 7

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og villige til genvalg:

Mads Junget Madsen, Vice President HR, Carlsberg Danmark

Anne Lindholm Behnk, Head of HR, Aarhus University

Mariane Therkelsen, Direktør, Region Nordjylland

Henriette Frandsen-Melau, SVP, Danske Bank

Bestyrelsen foreslår genvalg af fire ovenstående.

Thomas Kolber genopstiller ikke, da han har haft sæde i bestyrelsen i tre valgperioder.

Bestyrelsen foreslår valg af Pia Bramming, Lektor & afdelingsleder, Aarhus Universitet til den ledige plads i bestyrelsen.

Som suppleant foreslår bestyrelsen valg af:

 • Louise Sylvest, People Director hos Bestseller
 • Jacob Rye, Director of People & Organisation Development hos FLSmidth.

Pkt. 8

Hvis du selv er forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. På Generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt du har forslag til drøftelse på generalforsamlingen under pkt. 5 skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Vel mødt til generalforsamlingen og forhåbentlig også på Årsdagen.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.