Årsberetning for året 2008

 

Indledning

Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008.

Som også vil være temaet for dagens konference har 2008 været et år, der i alt overvejende grad har været præget af den globale økonomiske krise. Også herhjemme har disse udfordringer haft indflydelse på erhvervslivet og heller ikke NOCAs medlemsvirksomheder er gået ram forbi.

Hvor tidligere temaer i NOCA regi har handlet om udfordringerne forbundet med kampen om arbejdskraften og hvordan danske arbejdspladser kunne ruste sig til denne, er der kommet en ny dagsorden i spil, der koncentrerer sig om de ledelses- og udviklingsmæssige udfordringer forbundet med drift i recessionstider.

Selvom arbejdsløshedstallene har været stigende siden sommeren 2008, er disse stadig lave og kampen om arbejdskraften er på ingen måde afblæst. De rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer vil altid være afgørende for organisationers og virksomheders konkurrenceevne og der er stadig og vil fortsat være stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for forskellige faggrupper. Derfor vil temaer som rekruttering og fastholdelse samt talent- og kompetenceudvikling fortsat være centrale elementer i strategiudviklingen både inden for den offentlige og den private sektor ligesom sammenhængen mellem forretningsstrategi og HR-strategi i en organisation fortsat vil være et centralt element i at sikre den fremtidige konkurrencekraft.

Med disse aktuelle temaer samt brobygningen mellem forskning og praksis ser vi NOCAs virke og fællesskab så aktuelt som nogensinde og vi håber og tror på at aktiviteterne i NOCA regi gør en forskel for alle foreningens medlemmer.

Den videndeling og formidling som vi mener NOCAas aktiviteter er garant for, – inspirationen i mødet omkring fælles dagsordner – hvad enten det er til NOCAarrangementer eller i temagrupperne – har det alt sammen til hensigt at understøtte medlemsvirksomhedernes udvikling af forretningsmæssig og organisatorisk fremdrift. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt ser vi det som afgørende, at vi holder fast i, at vi er en forening der er

skabt af medlemmerne

drevet af medlemmerne

– for medlemmerne.

Styrken i NOCA ligger derved i medlemmernes vilje, åbenhjertighed og engagement, og kvaliteten af netværket er et direkte resultat af den enkeltes deltagelse i de forskellige sociale sammenhænge.

FUHU
Et af de markante skridt i NOCAs historie blev taget i 2008.

Efter længere dialog mellem NOCAs og FUHUs bestyrelser blev der på sidste års generalforsamling fremlagt og vedtaget et forslag til udvidelse af samarbejdet imellem de to foreninger.

NOCAs bestyrelse vurderede således at et endnu tættere samarbejde imellem FUHU og NOCA ville kunne give yderligere fordele til NOCAs medlemmer og samtidig også være af værdi for FUHU, hvorfor begge foreninger anbefalede dette til godkendelse på de respektive generalforsamlinger.

NOCA blev således i 2008 en forening i foreningen FUHU. Et centralt aspekt fra NOCAs side i drøftelserne om et udvidet samarbejde har meget klart været at NOCAs formål og identitet bevares, og at NOCA kan fortsætte på en måde hvor nerve og aktiviteter ikke berøres negativt – men tværtimod kan få flere muligheder.

Nu hvor det første år er gået er det Bestyrelsen klare opfattelse at dette er lykkedes – endda meget flot.

Vi har på flere forskellige områder oplevet fordele ved samarbejdet – eksempelvis ved at NOCAs medlemmer får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i FUHU, FBE og DEA . Det tættere samarbejde imellem direktionerne betyder også at NOCA har deltaget i formuleringen af projekter, vi tror på kan blive til gavn for medlemmerne, for eksempel omkring talentudvikling og HR/CSR, hvorved der også skabes en tættere tilknytning til universiteter, uddannelsesinstitutioner, og til forskning og forskningsprojekter.

I bestyrelsen er vi således overbeviste om at vi også fremover vil mærke en fortsat øget værdi af medlemskabet af FUHU familien!

Medlemsforhold
Igen er det en glæde at fortælle at også i 2008 har vi øget medlemsgruppen, så den idag tæller 57 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. Som altid har det været med fokus på at nye medlemmer skal kunne bidrage med professionalisme og skal øge foreningens mangfoldighed og ikke mindst skal have lysten til at dele viden og erfaringer i et konstruktivt samarbejde.

I forbindelse med udvidelsen af NOCAs medlemskreds er det grundlæggende i foreningens strategi, at vi ikke reklamerer for vores netværk, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra medlemsorganisationerne samt andre former for netværk. Derved understøtter vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet og hvad de mener at kunne bidrage med.

Vi må stadig have fokus på at udvide medlemsskaren dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling inden for de af medlemmerne definerede fagområder og dels for at sikre det økonomiske fundament, der er en nødvendighed for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau.

Fordelingen mellem private og offentlige institutioner er tilfredsstillende, men eet af vores indsatsområder er fortsat at tiltrække flere medlemmer fra forskningsverdenen og vi har en målsætning om på sigt at få alle landets universiteter som medlemmer.

Økonomi
Også i 2008 kan vi berette om det flotteste økonomiske resultat i NOCAs historie. Med en omsætning på 2,2 mio. kr. og et overskud på 174.000 kr. blev 2008 det bedste år hidtil og foreningens kapital på 1.6 mio. kr. lever nu op til vores målsætning.

Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening og at vi dermed ikke har til formål at generere overskud, men en sund økonomi er forudsætningen for, at vi også i fremtiden kan sikre et solidt aktivitetsniveau, der kan give medlemmerne det bedst mulige udbytte af netværket.

Arrangementer
Vores aktivitetsniveau og deltagelsen i de enkelte engagementer er det bedste pejlemærke vi har for kvaliteten i det fællesskab som NOCA er.

Der har i 2008 været afholdt mange engagementer alle med stor deltagelse og højt fagligt niveau. I 2008 har der især været fokus på samspillet mellem forretningsudvikling og strategisk kompetenceudvikling og der blev i 2008 afholdt i alt 25 arrangementer af forskellig art i NOCA – det er det største antal i foreningens historie.

NOCAmøderne er en af de centrale aktiviteter i NOCAsammenhæng og på dette område afholdt vi i 2008 flere arrangementer i samarbejde med både private virksomheder og offentlige organisationer fra medlemskredsen. Der ligger et stort arbejde bag udformningen og gennemførelsen af sådanne arrangementer og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de medlemsvirksomheder, der vælger at afholde disse møder, for deres store engagement og for den store tillid de viser os alle ved at fortælle åbent og oprigtigt om de erfaringer og udfordringer de arbejder med inden for det pågældende emne. Vi er også meget glade for at erfare at mange af medlemsvirksomhederne ønsker at være værter for disse møder og vi tror på, at dette er udtryk for, at ikke mindst værksvirksomhederne oplever at få udbytte af møderne.

Temagrupper er et eksempel på en aktivitet, der skaber stor værdi for deltagerne. Disse selvstyrende grupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov. Mange medlemmer har oplevet ved deltagelse i disse temagrupper, at få konstruktiv reflektion over konkrete problemstillinger i deres organisationer.

I 2008 oprettede en gruppe medlemsorganisationer en ny temagruppe omkring temaet Corporate Academies.

På sidste års generalforsamling slog vi fast, at vi skulle øge opmærksomheden på formidling af temagruppernes arbejde og i 2008 afholdt vi derfor en workshop for at understøtte denne videndeling.

En del af NOCA’s formål er at skabe brobygning mellem forskning og praksis. Dette er et område, hvor vi tidligere har måttet erkende at vi ikke er lykkedes fuldt ud, til trods for at begge fagområder er repræsenteret i medlemsgruppen. Denne udfordring har vi forsøgt imødekommet i 2008 hvor vi har haft øget fokus på at inddrage aktuel forskning i forskellige sammenhænge som for eksempel i forbindelse med studieturen til London Business School og med professor Kai Kristensens deltagelse i workshoppen i december måned.

Et flot eksempel på brobygning mellem forskning og praksis er dog fortsat NOCAs Academy of Management arrangement, hvor vi sidste år havde rekordstor deltagelse. Vi ser den stadige stigning i deltagertallet som indikation på at deltagerne oplever at turen til USA giver dem en højt fagligt udbytte og vi er glade for og stolte af de mange positive tilbagemeldinger vi får fra deltagerne.

Vi vil også fremover bestræbe os på i stigende grad at facilitere brobygningen mellem forskning og praksis i forbindelse med NOCAs mange og forskelligartede aktiviteter og i den forbindelse glæder vi os over de muligheder medlemskabet af FUHUfamilien giver.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har som altid ydet en god og stor indsats over det sidste år og jeg vil gerne takke de personer fra medlemsorganisationerne, der vælger at bruge tid og kræfter på at udvikle denne forening til vores fælles udbytte. I år går en særlig tak til Steen Hildebrandt, der efter 2 år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille.

Sekretariat
Sekretariatet er omdrejningspunktet forening og kvaliteten af det arbejde der foretages her er fundamentet for alle foreningens aktiviteter. Her mærker vi tydeligt den positive betydning af det øgede samarbejde med FUHU, DEA og FBE. Samarbejdet understøtter faglig udvikling og sparring, og vil i stigende grad kunne medvirke betydeligt til intentionen om brobygning mellem forskning og praksis hvor førstnævnte er godt repræsenteret i forskellige FUHUsammenhænge.

Afslutning
Alt i alt synes vi at kunne konkludere, at 2008 har medført yderlige fremgang og konsolidering af foreningen NOCA.

Vi har fået flere medlemmer, endnu bedre økonomi, flere arrangementer og et tæt, solidt samarbejde med, FUHU, DEA og FBE, der kan være til at skabe nye muligheder i årene frem.

Dette kan vi i al beskedenhed takke os selv og hinanden for og vi kan være stolte af, at kunne sige at vi er en forening, der er skabt af medlemmerne – drevet af medlemmerne – for medlemmerne.

 

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.