April 2008

Årsberetning for året 2007

 

Indledning

Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

2007 var et år hvor dansk erhvervsliv endnu engang oplevede vækst på flere fronter. Vi må dog konstatere, at selvom arbejdsløsheden var rekordlav og virksomhederne generelt har leveret flotte regnskaber, ja så har der været udfordringer, som specielt har udmøntet sig på de internationale markeder.

Blandt mange udfordringer har vi haft en særdeles lav dollarkurs, høje oliepriser, Muhammed krise(r), faldende aktiekurser og stigende renter. Alt sammen ting der har sat virksomhedernes konkurrencekraft på prøve.

De offentlige institutioner har også været sat under pres, og strukturreform(er) har præget de offentlige arbejdspladser. Aldrig har så mange offentlige arbejdspladser på en gang været berørt af strukturomlægninger, som har været en stor udfordring for alle berørte medarbejdere.

Fælles for såvel de offentlige institutioner som for virksomhederne har dog endnu engang været mangel på arbejdskraft, hvorfor tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft står allerøverst på dagsordenen.

En så lav arbejdsløshed som vi oplever for tiden, har gjort det nødvendigt, for såvel offentlige institutioner som for private virksomheder, i stigende grad at kigge uden for landets grænser for at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

Af denne konsekvens fremkommer (hvilket medfører) en helt speciel udfordring, nemlig udfordringen i at gøre de danske arbejdspladser så attraktive, at vi kan tiltrække og fastholde den udenlandske arbejdskraft.

Der tegner sig en tendens til, at vi evner at tiltrække den udenlandske arbejdskraft, mens det at fastholde de udenlandske medarbejdere ikke lykkes i samme grad. Det er klart, at det giver os en udfordring som samfund, men vi kan ikke komme udenom, at arbejdsgiverne også her må gøre en indsats.

Også på dette område bliver sammenhængen mellem forretningsstrategi og HR-strategi i en organisation overordentlig vigtigt – som element i at sikre den fremtidige konkurrencekraft.

Netop dette og brobygning til forskning indenfor disse områder er og bliver hjørnestenen inden for NOCA’s virke – og NOCAs aktiviteter inden for dette felt er således med til at gøre en forskel. Den videndeling og formidling – den inspiration – de praksisfællesskaber vi i NOCA opbygger er således alle aktiviteter, der grundlæggende er med til at udvikle den forretningsmæssige og organisatoriske fremdrift i den enkelte medlemsvirksomhed. Vi holder derved fast i vores værdigrundlag om – et NOCA skabt af medlemmerne – drevet af medlemmerne – for medlemmerne.

Medlemsforhold
På medlemssiden er det således også intet mindre end fantastisk for første gang at kunne stå her og berette, at vi i det forgange år har tiltrukket flere medlemmer end det mål vi satte for et år siden.

Faktisk satte vi os det mål at vi skulle være 45 medlemmer ved udgangen af 2007, men jeg kan med glæde fortælle at vi i dag har ramt et magisk tal på 50 medlemmer.

Endnu større bliver glæden, når jeg samtidig kan berette, at disse nye medlemmer er kommet til uden at vi har gjort en ekstraordinær indsat på hvervningsområdet i det forgangne år.

Vores indsats på at udbrede kendskabet til NOCA hos de enkelte medlemmer og på fortsat at udbygge kvaliteten i vores aktiviteter har altså båret frugt. Igen har det været positivt at se at flere af de nye medlemmer således kommer ind som medlemmer på anbefaling af nuværende medlemmer.

Dog må jeg også konstatere, at selvom vi nu er 50 medlemmer, så er vi stadig forholdsvis sårbare, hvorfor vi konstant skal have fokus på at tiltrække og fastholde de rigtige medlemmer, da det giver det økonomiske fundament for at vi som forening kan udvikle os.

Fordelingen mellem private virksomheder og offentlige institutioner er stadig tilfredsstillende, men vi er dog ikke lykkedes i 2007 med at tiltrække flere medlemmer fra den forskningsmæssige side, hvorfor dette vil være et af fokusområderne i det kommende år. Jeg kan i den forbindelse ikke lade være med at udtrykke min tilfredshed med at vi allerede i de første måneder her i år således netop har fået et femte universitet som medlem – igennem DTU’s medlemskab af NOCA.

Økonomi
Jeg kan også berette om et flot økonomisk resultat for foreningen i 2007. Af regnskabet fremgår, at vi har lavet et mindre økonomisk overskud.

Selvom NOCA er en ”not for profit organisation”, og medlemmernes kontingent skal anvendes til værdiskabende aktiviteter for medlemmerne, er et mindre økonomisk overskud at foretrække.

Vi er forholdsvis sårbare i den måde vi er organiseret på, og selvom vi kan skrue op og ned for aktivitetsniveauet afhængig af vores øknomiske formåen, så er det altid godt at have noget at tære på.

Arrangementer
Vores aktivitets niveau og medlemmernes deltagelse i disse aktiviteter afspejler direkte hvor succesfulde vi er.

I 2007 har vi afholdt det største antal aktiviteter – alle præget af stor faglighed og udbytte for vores medlemmer, samt et godt fremmøde til samtlige arrangementer. Vi er en forening, hvor der er direkte sammenhæng mellem hvor meget det enkelte medlem giver og modtager – og vores møder/arrangementer/ og temagrupper bliver derved en væsentlig krumtap i dette – initieret og faciliteret af sekretariatet!

Jeg oplever således en rigtig god udvikling i vores aktivitetsniveau såvel som i udviklingen af forskellige aktiviteter samt i medlemmernes interesse i at udvikle nye aktiviteter. Her kan som eksempel nævnes ønsket om at kunnne sammenligne medarbejdertilfredshedsmålinger på tværs af virksomheder. Her er det tanken at en række virksomheder går sammen for at skabe denne mulighed ført an af Henrik Gundorph fra Alm. Brand.

Også vores temagrupper er et eksempel på en aktivitet, der skaber stor værdi hos vores medlemmer. Disse selvstyrende grupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov. Mange medlemmer har oplevet, ved deltagelse i disse temagrupper, at få løst konkrete problemstillinger i deres organisationer.

Vi må imidlertid også konstatere, at videndeling på tværs af etablerede grupper og ud til andre medlemmerne er et område, som vi helt sikkert kan udvikle endnu mere i fremtiden.

En del af NOCA’s formål er at skabe brobygning mellem forskning og praksis. Dette er et område, hvor vi endnu ikke lykkes fuldt ud. Omend både forskning og praksis deltager i de forskellige aktiviteter vi afholder, så har vi behov for at kunne aktivere den forskningsmæssige side i større grad end det er tilfældet i dag. Dette vil derfor være et fokusområde for os også i den kommende periode.

Et flot eksempel på brobygning mellem forskning og praksis er dog Academy of Management, som sidste år havde rekordstor deltagelse. Et fantastisk flot arrangement, som kræver en speciel tak til såvel George som Henrik Holt Larsen.

Generelt vil jeg tillade mig at konkludere, at vi har et flot aktivitetsniveau med en meget høj kvalitet, der skaber dialog og nærhed mellem medlemmerne.

Bestyrelsen
Også i 2007 har bestyrelsen ydet en stor og dedikeret indsats for NOCA. Vores bestyrelsesmøder er præget af åbenhed, dialog og en stor lyst til at træffe beslutninger, der tjener netværket bedst.

Desvære må vi sige farvel til et bestyrelsesmedlem i år, som har været med lige fra starten. Michael Mogensen fra Forsvarsakademiet har valgt at sige ja til nye udfordringer i det jyske, og er derfor ikke længere tilknyttet Forsvarsakademiet. Som en naturlig følge heraf kan Michael ikke længere være en del af NOCAs bestyrelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael for den store og dedikerede indsats, han har ydet i bestyrelsen samt ønske ham held og lykke i det jyske.

Sekretariat
Sekretariatet er og bliver omdrejningspunktet for en veldrevet forening, og vi er helt og holdent afhængige af George og hans indsat i at skabe diverse aktiviteter til glæde for medlemmerne.

Endnu engang er det mig en glæde at kunne stå her og rose George for den indsats der er ydet i 2007. Der er fortsat et rigtig godt arbejdsklima mellem direktion og bestyrelse, og flere medlemmer har over for mig ytret stor tilfredshed med den indsats der er ydet fra George’s side.

Det er selvfølgelig glædeligt, men også meget sårbart for os, at vi er så afhængige af George’s indsats. Derfor skal vi arbejde på at skabe en fundament for NOCA, der i mindre grad gør os afhængige af enkeltpersoners indsats.

Af særlige flotte indsatser i 2007 kan jeg blandt flere nævne Academy of Management, hvor George’s evne til at planlægge og tilrettelægge turen skabte fundamentet for en rigtig god tur med rekordstor tilslutning. Også vore nyhedsbreve får mange roser med på vejen, og her fortjener ikke kun George men også vores studentermedhjælpere stor ros.

FUHU
Vores fysiske placering her hos FUHU er stadig til stor værdi for os, og samarbejdet på tværs af de forskellige foreninger i huset bliver stadig tættere.

For et sekretariat af vores størrelse er det absolut nødvendigt at være placeret i et miljø, der giver mulighed for sparring, kontorfællesskab og faglig udvikling.

I det forgange år har Bestyrelsen således også drøftet udviklingen af samarbejdet imellem FUHU og NOCA, hvilket som bekendt er resulteret i et forslag til Generalforsamlingen om godkendelse af en juridisk struktur og sammenhæng, der er med til at udvikle dette.

I Bestyrelsen har dette punkt af naturlige grunde fyldt meget i dialogen under Bestyrelsesmøderne – og vi ser derfor alle i Bestyrelsen nu frem til dialogen under dette punkts behandling om lidt under generalforsamlingen i dag.

Afslutning
Afslutningsvis synes jeg således at jeg kan tillade mig at konkludere, at vi har evnet, på trods af relativ få ressourcer og den sårbarhed dette giver, at levere en på alle måder tilfredsstillende indsats til vores medlemmer i 2007.

Sagt endnu mere positivt synes jeg således at vi kan tillade os at sige at 2007 blev vores bedste år til dato:

  • Største antal medlemmer
  • Største antal aktiviteter
  • Største antal ”precious moments” (antal arrangementer X antal deltagere)
  • Flotteste økonomiske resultat

Takken for dette må naturligvis gå til alle der hver deres måde har været med til at skabe dette – så derfor afslutningsvis

-stor tak til bestyrelsen for det fremragende samarbejde og engagement der udvises for NOCA –

– stor tak til sekretariatet og George for lysten og indsatsen for NOCA – og endelig

– stor tak til alle medlemmer for jeres vilje til at give og tage – og for den måde I bidrager til at udvikle NOCA til et succesfyldt og unikt netværk således at vi fortsat med rette kan sige

– NOCA – skabt af medlemmerne – drevet af medlemmerne – for medlemmerne!

Tak!

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.