Årsberetning for året 2009

 

Indledning

Endnu engang er det blevet tid til at se på året der er gået i NOCA, og derfor vil jeg her kaste et blik på NOCAs aktiviteter i 2009.

2009 i NOCA, har ligesom resten af verden, været præget af den økonomiske krise. En krise der for en medlemsdrevet organisation som NOCA, betød at fokus måtte rettes mod hvordan NOCA bedst muligt, kunne skabe værdi for medlemmerne, således at de fik den inspiration og viden , der gjorde at de bedst muligt kunne komme igennem krisen. Dette har vi i NOCA gjort ved, at have fokus på krisens muligheder,og igennem vore aktiviteter har vi således søgt at se på muligheder igennem de temaer. aktiviteter og dagsordener vi har arbejdet med i løbet af året.

Hvilke muligheder havde krisen så at byde på? Ud over at have fungeret som stopklods for den hæsblæsende udvikling, mange organisationer har oplevet gennem flere år, manede krisen til selvrefleksion og læring. Refleksion over hvad det er, der er organisationens kernekompetence, og læring ved at lægge vægt på, at organisationen skal komme styrket og forandret ud af krisen.

Ud over at åbne for nye muligheder, betød krisen også, at danske virksomheder må tilpasse sig et langt mere krævende marked. Dette betyder at NOCAs primære fokus i 2010, er på den danske konkurrencekraft. Et fokus der ansporer organisationer til at reflektere over: Hvad er det egentlig vi er gode til her i Danmark, og hvad er det vi vil leve af? I NOCA er mantraet at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, da de besidder den specialiserede viden, der gør, at virksomhederne kan opretholde en unik ikke-imiterbar profil. Derfor er temaet i dag – Den Nye Konkurrencekraft, da vi ønsker at gå i dybden med denne, og afdække hvad begrebet egentlig dækker over.

Med disse aktuelle emner, samt kobling mellem forskning og praksis, ser vi det som NOCAs formål, at gøre en forskel for alle foreningens medlemmer. En forskel der kun kan opstå, ved at skabe rum for den videndeling der skal til, for at hjælpe medlemmerne hjælpe hinanden. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt, ser vi det som afgørende, at vi holder fast i, at NOCA som forening er:

Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne – for medlemmerne.

Medlemsforhold
Det er med glæde at vi kan berette at 2009 igen var et år, hvor vi forøgede antallet af NOCA medlemmer. I 2008 havde NOCA 57 medlemmer, og i 2009 talte medlemskredsen ved udgangen af året 62 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. I NOCA glæder vi os over de nye medlemmer, for som det altid har været en vigtig værdi i NOCA, skal nye medlemmer kunne bidrage med professionalisme, være med til at skal øge foreningens mangfoldighed og ikke mindst, have lysten til at dele viden og erfaringer i et konstruktivt samarbejde. Allerede den 1. januar 2010 var vi imidlertid kun 60 medlemmer idet både Kolding Kommune og SIMI havde meldt sig ud fra denne dato.

I forbindelse med udvidelsen af NOCAs medlemskreds, er det grundlæggende i foreningens strategi, at vi ikke reklamerer for vores netværk, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med.

I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder, og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om, at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau.

I forhold til fordelingen af medlemmer, var det en målsætning ved sidste års generalforsamling, at tiltrække flere medlemmer fra forskningsverdenen. Det er derfor i år, en stor glæde at kunne fortælle, at Københavns Universitet er blevet en del af NOCAs netværk. Vi ser i NOCA frem til de faglige inputs Københavns Universitet kan komme med, da disse kan tilføje nye dimensioner til vores netværk.

Økonomi
Også i 2008 kan vi berette om pænt økonomisk resultat. En omsætning på 2 mio. kr. og et overskud på 100.000kr. var med til at udvikle vores foreningens kapital til bedre end målsætningen herfor.

Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening og at vi dermed ikke har til formål at generere overskud, men at en sund økonomi er forudsætningen for, at vi også i fremtiden kan sikre et solidt aktivitetsniveau, der kan give medlemmerne det bedst mulige udbytte af netværket. Samtidig er det også væsentligt at bemærke at vores aftale med FUHU har gjort at FUHU har givet et tilskud på netto ca. 200.000kr.til NOCA i 2009.

Arrangementer
I 2009 har der været afholdt adskillige konferencer, NOCA møder og temagruppemøder, alle med stor deltagelse og et højt fagligt niveau. Da vi i NOCA ikke måler vores succes ud fra taldata og statistik, ser vi denne aktivitet som et tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som er givtigt for dets medlemmer.

NOCA møderne er medvirkende til at sætte fokus på et særligt emne, og det er ofte disse møder som temagrupperne opstår i kølvandet på, hvis der er medlemmer, som ønsker at gå mere i dybden med – og have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema.

I NOCAs temagrupper bliver et forum for videndeling, åben dialog og inspiration skabt, således at de enkelte medlemmer kan drøfte de udfordringer de møder i hverdagen. Kort sagt er en temagruppe et sted, hvor medlemmerne får mulighed for, at lufte sine professionelle udfordringer med ligesindede.

Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov. Efter stor interesse fra medlemmerne, er der i 2009 oprettet to nye temagrupper, indenfor Arbejdsmiljø og Talentudvikling. Yderligere er arbejdet i grupperne HR Excecutive Club og VL for strategisk kompetenceudvikling, fortsat med stor succes i 2009.

NOCAmøderne og temagrupperne er kerneaktiviteter i NOCAs netværk, og i 2009 har vi holdt adskillige arrangementer i samarbejde med både private virksomheder og offentlige organisationer fra medlemskredsen. De virksomheder der agerer værter og lægger hus til disse møder, vil vi gerne benytte lejligheden her, til at sige en stor TAK! Takket være jeres engagement og store tillid til netværket, bliver det muligt for resten af NOCA at få et indblik i, hvorledes i arbejder med diverse udfordringer. I den forbindelse er vi yderligere meget glade for at erfare, at mange af medlemsvirksomhederne ønsker at være værter for disse møder, og vi tror på, at dette er udtryk for, at ikke mindst værtsvirksomhederne oplever at de får et udbytte fra disse møder.

I NOCA sætter vi en stor stolthed i at koble vores praktiske viden med aktuel forskning, da vi herved tilfører dybde og alsidighed til vores netværk. For at fremme denne kobling, har NOCA i 2009, i samarbejde med FBE og FUHU, afholdt midtvejsseminaret ”Talentfuld talentudvikling?” og konferencen ”Kompetenceudvikling i en krisetid”. Begge er tiltag, der er medvirkende til afstanden mellem forskning og praksis bliver mindre, ved at praktikkerne som er jer (medlemmerne), møder en teoretisk dimension gennem oplæg og debat.

Academy of Management er et pragteksempel på, hvordan forskning og praksis mødes. I 2009 blev Academy of Management afholdt i Chicago, USA, under emnet ”Green Management”, denne konference var med til at cementere at begrebet ”Grøn ledelse”, er et virkeligt fænomen der aktivt bruges med succes i flere virksomheder. På trods af at mange virksomheder har skåret betydeligt ned på deres rejsebudgetter i kølvandet på finanskrisen, kunne vi i NOCA glæde os over, at der i 2009 var en flot deltagelse til Academy of Management. Vi ser denne vedvarende interesse i at deltage ved Academy of Management, som en indikation på, at deltagerne får et højt fagligt udbytte, der kan omsættes til reel værdi, når de returnerer til deres respektive virksomheder med ny viden og energi.

Academy of Management 2010 finder sted i Montreal, Canada, under overskriften: Dare to Care – Passion and Compassion. Med denne overskrift udfordrer Academy of Management 2010 os alle til selvrefleksion. ”Dare to care” mantraet opfordrer ledere til at reflektere over, om den måde de leder på, er med til, at gøre verden til et bedre sted for os alle sammen. Temaet passion og compassion lægger vægt på, at vi skal have passion for det vi laver, og medfølelse for de mennesker vi omgås. Ved dette års Academy of Management opfordres alle deltagere, til at forestille sig, hvilke muligheder der åbner sig, når begreber som passion og compassion, bliver taget i betragtning i ledelsesfilosofien, såvel som i den daglige ledelsespraksis.

Det er en målsætning i NOCA også fremadrettet, at have fokus på hvordan tiltag indenfor forskningsområdet, konverteres til det praksisarbejde som NOCAs medlemmer sidder med til hverdag. På den måde kan NOCA være medvirkende til, at der bliver bygget bro mellem teori og praksis, således at forskningen indenfor HR feltet, bliver til reelle og tilgængelige arbejdsredskaber for NOCAs medlemmer.

FUHU
Det var også sådanne tanker, der i 2008 førte til at vi udvidede vores samarbejde med FUHU og med generalforsamlingens tilslutning sikrede en juridisk sammenhæng og samarbejde imellem foreningerne FUHU og NOCA. Allerede første år 2008-2009 blev samarbejdet i praksis udbygget igennem flere fælles initiativer og projekter til glæde for begge foreninger.

I forbindelse med direktør skiftet i FUHU i maj måned sidste år blev det besluttet at starte en strategiproces i FUHU med henblik på at fastlægge strategiske indsatsområder i FUHU i perioden frem til 2013.

Processen blev skudt i gang ved etableringen af en strategigruppe bestående af FUHUs formandskab , FUHUs direktør samt formændene fra indsatsområderne i DEA og FBE samt undertegnede repræsenterende NOCA. Allerede fra starten viste møderne i gruppen et ønske om at udvikle FUHU til at være en moderne tænketank. Gradvis blev sigtet klarere og tankerne om Tænketanken viste således en strategi med samling af indsatsområderne med henblik på at realisere visionen om, at blive Danmarks førende tænketank inden for videnbaseret konkurrenceevne. Vejen til dette skal ske ved at tænketanken skal være facilitator, producent og formidler af anvendelsesorienter viden der således giver en øget :

  • Viden til den enkelte virksomhed, som kan omsættes til bedre konkurrenceevne på kort sigt
  • Viden til det politiske system gennem evidensbaserede analyser, som kan forbedre konkurrenceevnen på længere sigt
  • Viden, som påvirker og udvikler videninstitutionerne, så de erhvervsrettede elementer styrkes og udvikles

Tænketanken har tre hovedmålgrupper:

a) Virksomheder (offentlig og private)

b) Videninstitutioner

c) Det politiske system

Undervejs i processen blev strategioplægget behandlet på FUHUs bestyrelsemøde i november måned sidste år, hvor det blev besluttet at fremsende strateginotatet til bestyrelserne i indsatsområderne DEA, FBE og til NOCAs bestyrelse med henblik på drøftelse og beslutning om indsatsområderne og NOCA ønskede at gå med i Tænketanken eller ej.

I NOCAs bestyrelse er tankerne om Tænketanken løbende blevet drøftet indgående og undervejs i denne proces blev det gradvis mere og mere klart for os i bestyrelsen at tankerne, ideerne og visionerne i strateginotatet om Tænketanken var af sådan en karakter at vi fandt at det ville være rigtigst overfor det enkelte NOCA medlem at støtte udviklingen af Tænketanken. I begyndelsen af januar i år meddelte vi således FUHUs ledelse og bestyrelse at vi under forudsætning af at en række forhold kunne tilgodeses ville vi som bestyrelse indstille til NOCAs medlemmer at NOCA blev nedlagt med henblik på at det enkelte NOCA medlem fremover skulle være direkte medlem af FUHUs tænketank. I FUHUs strateginotat ønskede man et årligt kontingent for NOCAmedlemmer på 50.000kr. mod de nuværende 25.000kr. I forslaget til Tænketanken blev der beskrevet en ledelse og bestyrelse, der var uafhængig af forskellige interesser og der var derfor stillet forslag om en bestyrelse der skulle være selvsupplerende og fri for interesserepræsentationer . Med en medlemsdreven organisation som NOCA kunne vi ikke acceptere en sådan konstruktion og havde derfor stillet forslag om en repræsentationsmodel, der gjorde af den enkelte medlemsvirksomhed kunne se sin indflydelse på tænketankens arbejde for at skabe værdi for de enkelte medlemmer.

Skuffende for NOCA ønskede FUHU i sin strategi for Tænketanken ikke at imødekomme NOCA på disse og en række andre punkter og der blev således fastholdt en ledelse af Tænketanken med en bestyrelse og en valgform dertil, der ikke tilgodeser NOCAs ønsker til en repræsentationsmodel, hvor NOCAs medlemsdrevne koncept kunne videreføres på en måde, der kunne muliggøre en fusion af NOCA i tænketanken og samtidig kunne være med til at fastholde ”medlemmerne” i den nye tænketank. Det blev derfor i sidste måned aftalt at NOCA udtrådte af det videre strategiarbejde med Tænketanken.

NOCAs aftaler fra 2008 med FUHU fortsætter uændret og det er naturligvis bestyrelsen håb at det gode samarbejde der ellers har været under udvikling i praksis siden da fortsat vil kunne udvikle sig. Vi følger naturligvis situationen og håber for FUHU at Tænketanken vil udvikle sig som den strategiske satsning man ønsker.

I NOCA vil vi følge vores uændrede strategi om fortsat at arbejde for at være et kvalitetsnetværk der igennem videndeling, faglighed, tæthed og åbenhed imellem medlemmerne styrker opnåelse af forretningsmæssige/organisatoriske mål ved at skabe synergi imellem forskning og virksomhedspraksis inden for det HR- mæssige område. Som anført i vores vedtægter skal vi således fortsat arbejde for – og som en :

  • uafhængig og selvbærende organisation, som kan klare sig selv og
  • som samarbejder med FUHU hvor dette er meningsfuldt (og hvor vores aftale fra 2008 med FUHU danner rammen for dette samarbejde.)

Bestyrelsen
Som Bestyrelsesformand har jeg igen i år glædet mig over den energi og entusiasme de enkelte medlemmer i bestyrelsen har lagt i arbejdet for NOCA – bl.a. i forbindelse med strategiarbejdet i FUHU- men ikke mindst også i løbet af året hvor der ydes en stor indsats for at sikre at NOCA udvikler sig og arbejder for medlemmernes ønsker og behov og jeg vil gerne takke de personer fra medlemsorganisationerne, der vælger at bruge tid og kræfter på, at udvikle NOCA, så netværkets virke kommer os alle til gode.

Ny protektor
Siden 2002 har Helge Sander i sit virke som videnskabsminister været protektor for NOCA. Vi er glade for at vores ny videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen personligt har meddelt at hun gerne vil være vore nye protektor – hvilket vi naturligvis fortsat betragter som en tillidserklæring til vort virke.

Sekretariat
Sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for vores virke.

Arbejdsmæssigt sikres dette med en fordeling af arbejdet, hvor regnskab og revision foretages igennem samarbejdet med FUHU. Revision og regnskabsassistancen er omfattet af den aftale vi har med FUHU og den ydes derfor til os uden beregning. Efter omlægning til FUHUs måde at føre bogholderi og revision på har arbejdet imidlertid vist sig at være af et omfang, hvor vi må stille spørgsmål ved ressourceanvendelsen. Vi værdsætter naturligvis FUHUs assistance til disse opgaver – men samtidig er det vigtigt for os at fastslå at det ikke var derfor vi indledte samarbejdet med FUHU – men på grund af de faglige sammenhænge og styrkelse af samspillet imellem forskning og praksis til glæde for vores medlemmer. Sagt med en tidligere statsministers ord – ønsker vi at ressourcerne bruges på varme hænder i stedet for kolde.

Dette er grundlaget for vedtægtsændringsforslagene som er på dagsordenen senere.

IT platformen, hosting og support på hjemmesiden er baseret på det der på nyeste nydansk hedder Cloud Cumputing, hvilket igennem årene har været en effektiv og omkostningsbesparende løsning. Det var tanken at samkøre dette med FUHU efter at FUHU i 2009 fik gennemført en modernisering af sin ITløsning, men dette er imidlertid sat i bero jævnfør tidligere bemærkninger.

På det faglige, det udviklingsmæssige og netværksmæssige område har det arbejde fortsat været varetaget af George og vore gode studentermedhjælpere. Uden den indsats de yder fra kontoret på FUHUs gang ville vi ikke i dag have kunne glæde os sådan over foreningens virke, position og succes. Stor tak til dig George og til dig Julie som nyeste repræsentant for vore dygtige studentermedhjælpere. Det er en fornøjelse at se hvordan I begge gør en forskel for os alle i foreningen. Senere i 2010/2011er det det tanken at supplere sekretariatet med yderligere ressourcer med henblik på vi fortsat kan udvikle vores medlemspleje igennem nye og flere aktiviteter i form af eksempelvis flere temagrupper. Udvidelsen af sekretariatet er også en påbegyndelse af et generationsskifte og i budgettet for 2011 har vi således indregnet en kontingentstigning som foreslået – jævnfør dagsordenen.

Afslutning
Ved indgangen til kalenderåret 2009 sagde et medlem: ”hvis ikke man i et år som det der ligger foran os, drager nytte af en forening som NOCA, så ved jeg ikke hvornår man skal gøre det”. Året har vist at vi er mange der har draget nytte af NOCA. Jeg synes vi kan konstatere og også konkludere at 2009 endnu var et rigtig godt år for NOCA med konsolidering og yderlige fremgang.

Vi har fået flere medlemmer, endnu mere solid økonomi, flere arrangementer og endnu tættere og givende netværk imellem medlemmerne, der skaber nye muligheder i årene frem.

Dette kan vi i al beskedenhed takke hinanden for – vi der er samlet her – og de mange andre i medlemskredsen – og være stolte over at kunne sige at vi er en forening, der er skabt af medlemmerne – drevet af medlemmerne – for medlemmerne.

 

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.